PROTOKOLL FRÅN BATALJ DK:S ÅRSMÖTE 1999
Datum:
20 april 1999
 
Plats:
Boxergränd 50
 
Förtäring:

Chili-Con-Carne och folköl.

Närvarande:
Johny Söör, Leif Olsson, Diana Eklund, Mats Areskoug, Alf Arnesson, Jörgen Gustavsson, Mikael Karlsson, Urban Lepik, Åsa Widebäck, Melker Petersson, Jörgen Lundberg.

 

§1 Ordförande Leif Olsson öppnade mötet.

§2 Leif Olsson valdes till årsmötets ordförande.

§3 Johny Söör valdes till sekreterare för årsmötet.

§4 Jörgen Gustavsson och Jörgen Lundberg valdes till justeringsmän och rösträknare.

§5 Dagordning godkändes efter sedvanliga suckar från de närvarande.

§6 Årsmötet befanns behörigt utlyst med ett samstämmigt "Ja!".

§7 Leif Olsson omvaldes enhälligt till ordförande för ytterligare ett år.

§8 Till styrelseledamöter utsågs Diana Eklund (omvald), Urban Lepik, Mikael Karlsson, Melker Petersson.

§9 Urban Lepik och Åsa Widebäck tjänstgör i ett år som styrelsesuppleanter.

§10 Vid genomgång av klubbens ekonomi dryftades det åter om vem som har eller inte har betalt sina Bataljtröjor. Efter två år saknas det fortfarande pengar för tröjorna. Annars finns det inget att klaga på gällande ekonomin. Den ekonomiska redovisningen godkändes sålunda av årsmötet.

§11 Årsavgiften blir som tidigare 200 SEK. AVGIFTEN skall vara klubben tillhanda senast 1999-07-31. Inbetalning görs på Batalj DK:s eget Pg 886111 - 4.

Den som inte betalar får heller inte spela.

Årsavgiften, för Diana Eklund, betalas av klubben som tack för allt arbete med ekonomin.

§12 Vi tackar Mats A och Jörgen G för deras säsong som lagledare. Ny lagledare blir Johny och någon mer. John-John är tillfrågad , återkommer med svar senare.

§13 Årsmötet beslutade att vi skall fortsätta med Söderbiljarden som hemmaplan.

§14 Det togs upp om vi skulle anskaffa nya tröjor, vilket alla sa nej till. Det finns ju fortfarande osålda tröjor kvar av den gamla beställningen.

§15 Dubbel-KM avgörs Lördagen den 27 november år 1999.

§16 Singel-KM går av stapeln Lördagen den 8 april år 2000.

§17 Det blir som vanligt ett sommarserielag vilket Urban Lepik kommer att ansvara för, så sugna spelare bör kontakta honom snarast. Det kommer kosta c:a 50 kr/person i avgift.

§18 Då klubben insett att vi lever i dataåldern har det utsätts en ansvarig person som skall sköta all datahantering. Den ansvarige blir Jörgen Gustavsson med titeln IT-chef.

§19 Mats Areskoug skall kontrollera om vi kan ha en kick-off inför nästa säsong på något av de saktflytande fartygen som trafikerar Östersjön. Mer om detta kommer senare.

Nedskrivet av Johny Söör.

Justerat av: Jörgen Gustavsson och Jörgen Lundberg