PROTOKOLL FRÅN BATALJ DK:S ÅRSMÖTE 2001
Datum:
21 maj 2001
 

   Mötet öppnades av Batalj DK:s nuvarande ordförande och han hälsade alla välkomna. Platsen för mötet var Enskede Gård.

   Till ordförande för mötet valdes Mats Areskoug, mest pga att han är ordförande i klubben.

   Till sekreterare för mötet valdes Mikael Karlsson, med motiveringen att han infann sig sist.

   Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Urban Lepik och Joakim Gunnarsson. De fastställde genast röstlängden till 11 stycken röstberättigade.

  Föreslagen dagordning godkändes med bred majoritet, dvs enhälligt.

  Årsmötet ansåg att kallelsen till mötet skett i behörig ordning.

    Pga att klubben blivit tvungen att lämna wo vid ett tillfälle under seriespelet, aktualiserades frågan om vi är tillräckligt antal spelare för att ha ett lag. Vid kontroll av uppslutningen inför säsongen 2001/2002 kom följande uppgifter fram. Tre spelare kan ställa upp >80%, tre kan >65%, tre kan >50%, fyra kan >35% och tre kan 0%. Med dessa uppgifter kan man konstatera att vi borde ha minst 7 stycken spelare vid varje tillfälle nästa säsong. Beslut om att ha ett lag säsongen 2001/2002 antogs därför av årsmötet. För att minska riskerna för wo beslutades även att medlemmarna skulle vara lyhörda för presumtiva nya medlemmar till dartklubben.

   Till ordförande i Batalj DK valdes sittande, dvs Mats Areskoug, på ett år. Beslutet var enhälligt.

    Till ordinarie ledamöter i Batalj DK valdes Diana Eklund (omval), Mikael Karlsson (omval), Johny Söör (nyval) samt Joakim Gunnarsson (nyval). Alla valdes på ett år.

10§  Till suppleanter i Batalj DK valdes Eva Magnusson (omval) och Örjan Fritz (nyval), båda på ett år.

11§  Vid den ekonomiska genomgången visade det sig att klubben har både hög soliditet och stark likviditet, vilket alltså betyder att ekonomin är god. En mindre bokföringsmiss upptäcktes också, lagret består bara av en tröja istället för bokförda två. Resultatet år 2000 var en total vinst på +5281 SEK, fördelat mellan Batalj DK (+2909 SEK) och Batalj Krog (+2372 SEK).

12§  För att fastställa årsavgiften för säsongen 2001/2002 behövdes votering mellan fyra stycken förslag. Röstningen gav följande resultat:

           i                 0 SEK i avgift pga den goda ekonomin. Antal röster = 0.
           ii                100 SEK, en säkning med 50%. Antal röster = 7.
           iii                200 SEK, som det är nu. Antal röster = 3.
           iv                200 SEK + gratis KM. Antal röster = 1.

Med stor majoritet röstade årsmötet för en sänkning av årsavgiften till 100 SEK för säsongen 2001/2002.

13§  Till lagledare för säsongen 2001/2002 valdes Åsa Widebäck och som assisterande lagledare valdes Mikael Karlsson.

14§  Hemmaplan blir även denna gång Söderbiljarden, då årsmötet anser att vi har behandlats bra och det är billigt för klubben. Men medlemmarna fick i uppdrag att hålla korpgluggarna öppna efter ny lokal, då det blivit fler lag som spelar på Söderbiljarden för varje säsong. Dock ansågs det för sent att byta hemmaplan inför kommande säsong. Johny Söör fick uppdraget att meddela Bosse på Söderbiljarden att vi spelar där även detta år.

15§  Batalj DK:s webb site fungerar utomordentligt och Jörgen Gustavsson fick fortsatt förtroende som ansvarig. Dock finns en reservation om eventuellt byte av server (webbhotell), då Jörgen troligen kommer byta arbetsplats inom kort.

16§  Årets träningsläger kommer att hållas på ett fartyg ute på Östersjön, dock är målet för resan ännu inte spikad. Datumet är däremot bestämt till 31/8. Troligen kommer pilförbud råda även i år, då pilar kan medföra fara för eventuella medresenärer. Ansvariga för lägret blir Urban Lepik och Melker Pettersson, och ersättningen blir i form av stora och små ubåtar.

17§  KM i dubbel kommer hållas den 17/11 år 2001 och KM i singel den 16/3 år 2002.

18§  Till Batalj DK:s representant vid StDF:s årsmöte den 31/5 2001 utsågs Inge N, som kommer rösta och äta det som bjuds.

19§  Årsmötet beslutade att ersätta Jörgen Gustavsson (webb ansvarig) och Diana Eklund (kassör) mede varsitt gratis medlemskap. De gick båda med på den 50%-iga lönesänkningen och var glada att inflationsmålet därmed kan bibehållas.

Urban Lepik framförde åsikten att Batalj DK:s medlemmar skulle ha gratis medlemskap i Batalj Krog, varför årsmötet beslutade att Mats Areskoug skulle ta upp det med styrelsen för Batalj Krog.

En annan medlem hade dessutom gjort den makabra upptäckten att vindflöjeln på Gärdet försvunnit, varför Bataljs drakflygning kan vara i fara.

20§  Mötet avslutades med att ordförande tackade alla deltagare för visat intresse, och hälsade på återseende nästa år.

 

 Mikael Karlsson                         Urban Lepik                         Joakim Gunnarsson

 Sekreterare                                 Justeringsman                       Justeringsman